I-CHÍNH SÁCH GIÁ THẾ KẾT CÁC SẢN PHẨM ẤN PHẨM CƠ BẢN

STT NỘI DUNG THIẾT KẾ CHI PHÍ VND GHI CHÚ / ĐƠN VỊ TÍNH
1 Biểu ngữ, mẫu quảng cáo ngoại tuyến và trực tuyến 500.000 – 1.000.000 Sản phẩm
2 Áp phích 600.000 – 1.000.000 Sản phẩm
3 Thẻ tên 400.000 – 600.000 2 tên mặt thẻ
4 Catalogue, Hồ sơ 150.000 – 200.000 Trang
5 File Kẹp, tài liệu Bìa 500.000 – 800.000 2 mặt thư mục
6 Giấy mời, Thiệp 400.000 – 600.000 Sản phẩm
7 Phong bì (lớn nhỏ) 400.000 – 500.000 Sản phẩm
8 Tờ Gấp 600.000 – 800.000 Chiếu
9 Tờ Rơi 400.000 – 600.000 Chiếu
10 Lịch 600.000 – 800.000 Sản phẩm

 

II-QUY TRÌNH & THỜI GIAN THỰC HIỆN THIẾT KẾ

  • Dự án bắt đầu sau khi thực hiện thanh toán tạm ứng 50%
  • Nhận mẫu thiết kế đầu tiên sau 3 ngày làm việc.
  • Sau khi hoàn thành dự án bạn đã nhận được đường link download sản phẩm hoặc CD chứa sản phẩm trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
  • Ghi chú :

– Bảng giá liệt kê các hạng mục thiết kế.

– Tập tin giao tiếp theo thiết kế (*. Cdr, * .ai) tập tin PDF và JPEG thông qua CD.